image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 2 030
  • Tất cả: 74722
Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Lượt xem: 32
Ngày 30/5, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2265/BNV-VP gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.      

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Về việc này, Bộ trưởng chỉ đạo cụ thể như sau:

Thứ nhất, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng của chuyển đổi số để triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả công tác chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ.

Thứ hai, Vụ Tổ chức biên chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi tên đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, bảo đảm thống nhất, phù hợp với định hướng cải cách, tinh gọn bộ máy (khoản k, mục 4 của Thông báo số 159/TB-VPCP).

Thứ ba, Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Bộ Nội vụ đến năm 2025 với đầy đủ 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phù hợp với Chiến lược quốc gia và tình hình thực tế của Bộ, ngành Nội vụ.

Thứ tư, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trưởng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp bảo đảm tiến độ phục vụ triển khai Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022).

Thứ năm, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác quốc tế về chuyển đổi số.

Thứ sáu, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu thực hiện số hóa dịch vụ công trực tuyến thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 từ ngày 01/7/2022.

 

Anh Cao


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.