image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 3 618
  • Tất cả: 276770
Nâng cao vai trò của cấp ủy trong thực hiện các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền
Lượt xem: 278

Thanh tra, kiểm tra, giám sát là một nội dung quản lý của mọi cơ quan, tổ chức. Đồng thời thanh tra, kiểm tra, giám sát là một phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát hiện và xử lý những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tham ô, lãng phí và những hành vi vi phạm nhằm phục vụ cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng có hiệu quả, hiệu lực, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Đảng ủy Sở Nội vụ là tổ chức cơ sở đảng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 98 của Ban Bí thư. Đảng ủy lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, UBKT Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, công tác thực hiện các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền được Đảng ủy Sở Nội vụ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Một là, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung văn bản, cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát trong đó có nội dung về tăng cường sự lãnh đạo công tác thực hiện các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát để cấp uỷ cơ sở và đảng viên nghiên cứu, thực hiện.

Hai là, để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền, Đảng ủy xác định: Việc thực hiện nghiêm kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát là thể hiện sự đảm bảo nghiêm túc về kỷ luật, kỷ cương trong đảng và hoạt động công vụ; để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cũng như có giải pháp đúng để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra một cách sâu sắc rằng: “Thanh tra không chỉ là đi xem địa phương thực hiện nghị quyết, chỉ thị, thế nào. Nếu họ làm sai hay gặp khó khăn, còn giúp đỡ họ làm cho đúng với nghị quyết, chỉ thị của trên đưa xuống”. Thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ có vai trò giúp cho người lãnh đạo, quản lý xem xét đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra có được thực hiện hay không, được thực hiện như thế nào và thực hiện đến đâu; mà còn có vai trò giúp xem xét lại chính chủ trương, chính sách và pháp luật để chủ động điều chỉnh lại chủ trương, chính sách và pháp luật cho phù hợp với quá trình quản lý nhà nước. Nắm vững quản điểm, nguyên tắc trên, ngay sau khi tiếp nhận kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền, Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng ngay kế hoạch thực hiện đảm bảo đầy đủ nội dung, xác định rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp để các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện triệt để; thực hiện báo cáo cơ quan ban hành kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát đúng thời gian quy định. Kết quả thực hiện được xem xét đánh giá, xếp loại, khen thưởng cuối năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức. Vì vậy, trong những năm qua, các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được thực hiện đúng và được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.  

Ba là, Đảng ủy quan tâm nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đầu mỗi nhiệm kỳ và hàng năm Đảng ủy Sở Nội vụ khi triển khai xây dựng chương trình kế hoạch, chương trình về công tác kiểm tra, giám sát đều có tổng hợp, đánh giá, tình hình cụ thể và nhiệm vụ của Đảng bộ, từng chi bộ để tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ đã bám sát tinh thần, nội dung của Chỉ thị số 15-CT/TU và các hướng dẫn, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức thảo luận, xây dựng chương trình hành động của chi bộ mình.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở Nội vụ tham mưu cho Đảng uỷ đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Sở Nội vụ hàng năm tiến hành kiểm tra 100% các chi bộ và kỳ kiểm tra, giám sát năm sau luôn có nội dung kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của năm trước. Từ tháng 5/2008 đến 30/4/2023, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 86 cuộc kiểm tra, giám sát; Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện 122 cuộc thanh tra chuyên ngành; 14 cuộc thanh tra hành chính; đã tổ chức kiểm tra 100% số cuộc đã kết luận. Các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền cấp trên đều được tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, đảm bảo thời gian và được kết luận thực hiện nghiêm túc.

Bốn là, Đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ, các tổ chức đoàn thể của Sở và tổ chức chuyên môn để xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp trên các mặt công tác để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình và hiệu quả phối hợp thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra. Định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết việc phối hợp; việc trao đổi thông tin các kết luận thanh tra, kiểm tra; việc rà soát, bổ sung quy chế phối hợp đầy đủ, nghiêm túc.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó làm tốt khâu xử lý sau khi có kết luận đã có tác dụng quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, duy trì được nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng bộ và lĩnh vực công tác của ngành, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2023, thực hiện chủ trương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 05/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra theo đúng kế hoạch và đảm bảo có chất lượng. Nhìn nhận, đánh giá về kết quả thực hiện các kết luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền tại Đảng bộ Sở Nội vụ trong những năm qua, chúng tôi rút ra được một giải pháp, bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 05/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra  và các văn bản của cấp trên về triển khai,chỉ đạo thực hiện. Phải quán triệt, tạo nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên thấy được việc khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ là công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, mà đây là một trong những giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Khắc phục đầy đủ các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát lã đã hoàn thiện, nâng tầm năng lực công tác của tổ chức và cá nhân để hoạt động đúng hướng, có hiệu quả.

Hai là, quan tâm tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát. Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và các quy định của pháp luật về đạo đức, văn hóa công vụ, nghĩa vụ và những việc không được làm đối với cán bộ công chức, viên chức.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đồng bộ, thống nhất nhưng cũng tránh trùng lặp, bỏ sót trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, cơ quan dân cử và cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Cần sớm xây dựng chế tài cụ thể, nghiêm minh đối với từng hành vi vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Bốn là, đổi mới phương thức kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. Cần bổ sung, hoàn thiện quy trình, phương pháp, cách thức thực hiện để đáp ứng các yêu cầu đổi mới của xã hội và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt công tác phối hợp phối hợp giữa cấp ủy, UBKT với chuyên môn và các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát. Phải xác định rõ được trách nhiệm tổ chức thực hiện, trách nhiệm của người đứng đầu, người có trách nhiệm tham gia thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; dự tính, dự báo những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh; những vấn đề phải báo cáo xin ý kiến cấp trên; xác định được cụ thể thời gian hoàn thành; lựa chọn, phân công cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt và xây dựng đề cương cụ thể khi tiến hành kiểm tra.  

Năm là, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn của cấp ủy cấp ủy, cơ quan cấp trên đối với công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát để khắc phục triệt để, có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, thường xuyên chia sẻ, cung cấp thông tin về kinh nghiệm, giúp cơ sở tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Sáu là, tiếp tục làm tốt hơn công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nêu gương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; nhắc nhở, uốn nắn những tổ chức đảng, cơ quan chưa thực hiện tốt.

Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.