image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 286
  • Trong tuần: 3 654
  • Tất cả: 276806
Nghệ An thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lượt xem: 61
Sau Chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Thực hiện chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày, Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô – Viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là các Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt – học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,... Các Phong trào thi đua yêu nước này đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển ngày càng sâu rộng. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể đã nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Bác.

Các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng quan tâm hơn đến công tác thi đua, khen thưởng. Nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng lên. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt, biểu hiện cho ý chí chịu khó, vươn lên và tinh thần sáng tạo của con người xứ Nghệ. Công tác tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt với nhiều hình thức sinh động, phong phú đã lan toả trong các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo được khí thế thi đua trong toàn tỉnh.

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh đã được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và đảm bảo chất lượng. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp ngày càng cao. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết về chính sách khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi. Trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, được tặng nhiều Huân chương các mức hạng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các Bộ, ngành và của Chủ tịch UBND tỉnh,…

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra trong các nhiệm kỳ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy - HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,08% (đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ). Quy mô GRDP năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 địa phương trong cả nước. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao. Đặc biệt, năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Châu Á, khu vực quốc tế và quốc tế. Quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

- Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh phát động; gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khi xây dựng, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, vừa phải bám sát nhiệm vụ chính trị, vừa phải xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Thực tế cho thấy, những phong trào thi đua nào xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, nếu được triển khai thực hiện có kế hoạch, có kiểm tra đánh giá, chấn chỉnh kịp thời sẽ thực sự đi vào đời sống.

Ngày 28/4/2023, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 177-KH/TU về tổ chức các hoạt động thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; trao Giải thưởng đợt I và phát động Giải thưởng đợt II, giai đoạn 2021 – 2025. Phát hành chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển” đến các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh. Tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu để nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời. Những tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự để mọi người học tập, noi theo; chú trọng việc "khen" gắn liền với "thưởng" một cách hợp lý để khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục quan tâm khen thưởng các đối tượng là người lao động trực tiếp, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,…

- Thường xuyên tổ chức tốt việc biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để tạo động lực mới, khí thế mới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Sắp xếp, bố trí đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng khoa học, sáng kiến các cấp. Đổi mới phương thức hoạt động của các cụm, khối thi đua; nâng cao chất lượng các cuộc họp sơ kết, tổng kết; tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình điển hình tiên tiến giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các cụm, khối thi đua./.

                                                                                               

Nguyễn Hoài Nam - Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.